Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Річна регулярна інформація  next  Річний звіт емітента за 2011 рік


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Пiдвалюк Ольга Вiкторiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

19.04.2012

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

35985756

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

Дніпропетровська, Бабушкiнський р-н , 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

(056)3739793 (056)3739793

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

sc_capital@academy.in.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2012

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi ДКЦПФР №78

 

25.04.2012

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

pravozahist_inv.proemitent.info

в мережі Інтернет

08.05.2012

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

Примiтки: п.1.Основнi вiдомостi про емiтента: г') iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - лiцензiй не має. д) iнформацiя про органи управлiння емiтента - не заповнено, бо емiтент є акцiонерним товариством -е) iнформацiя про рейтингове агенство - не користується; - є) iнформацiя про органи управлiння емiтента - не заповнюється акцiонерними товариствами; п.4.Iнформацiя про посадових осiб емiтента: -б)iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента, поле дата внесення до реєстру у ДонецьС.М., Рибальченко Л.В. не заповнюється оскiльки вони не володiють акцiями емiтента. п.7. Iнформацiя про дивiденди: - в звiтному перiодi Емiтентом дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися; п.9 Вiдомостi про цiннi папери емiтента: -б) iнформацiя про облiгацiї - в звiтному перiодi облiгацiї не випускались - в) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - в звiтному перiодi iншi цiннi папери не випускались; - г) iнформацiя про похiднi цiннi папери - похiднi цiннi папери не випускались; - г') iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - власнi акцiї не викуповувалися; - д) iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв - виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не має. п.11. Iнформацiя про майновий стан та фiнансово - господарську дiяльнiсть емiтента: а) iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю) - станом на 31.12.2011р. основнi засоби на баласнi пiдприємства не облiковуються, - г) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також- г') iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; п.12. Iнформацiя про гарантiї третьої особи - гарантiї вiдсутнi; п. 13 Особливої iнформацiї розкривалась вiдповiдно до вимог Положення про подання адмiнiстративних даних емiтентами з закритим (приватним) розмiщенням цiнних паперiв до ДКЦПФР, завтерджених рiшенням ДКЦПФР 01.03.2011р. №187. Дата оприлюднення у стрiчцi новин - є датою вiдправленян електронної форми iфнормацiї до Комiсiї. п.15-п.24 Iнформацiя не наведена з причини вiдсутностi iпотечного покриття та сертифiкатiв ФОН; п.28. Емiтентом не складається фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi; п.29.Звiт про стан об'єкта нерухомостi - не складено з причини вiдсутностi випуску цiльових облiгацiй. Звiт про корпоративне управлiння* не заповнено, оскiльки ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест " не є фiнансовою установою

     

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

49000

3.1.5. Область, район

Дніпропетровська, Бабушкiнський р-н

3.1.6. Населений пункт

м. Днiпропетровськ

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Ленiна, буд. 30

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

ААБ №964011

3.2.2. Дата державної реєстрації

24.06.2008

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

8400000.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

8400000.00

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "ВiЕйБi"

3.3.2. МФО банку

380537

3.3.3. Поточний рахунок

26005030000667

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

-

 

3.3.5. МФО банку

 

-

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

-

 

 

3.4. Основні види діяльності

51.90.0

iншi види оптової торгiвлi

74.11.2

нотарiальна та iнша юридична дiяльнiсть

 

 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Приватне акцiонерне товариство "Фiделiтi Траст"

33516603

49000 м. Днiпропетровськ Комсомольська, буд. 40 Б, блок 3

0.000000000000

Публiчне акцiонерне товариство "Хiммет"

33473408

49000 м. Днiпропетровськ вул. Комсомольська, буд. 40 Б, блок 1

17.857200000000

Приватне акцiонерне товариство "Практика Iнвест"

33516639

49000 м. Днiпропетровськ вул. Комсомольська, буд. 40 Б, блок 2

0.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

17.857200000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) -.4 Осiб, якi працюють за сумiсництвом ? 3 (працюють на умовах неповного робочого часу) Фонд оплати працi ? 15 613,16. Фонд оплати працi збiльшено вiдносно попереднього року. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента - вiдсутня. Кiлькiсть працiвникiв та рiвень їх квалiфiкацiї повнiстю вiдповiдає потребам емiтента.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Каменська Марина Андрiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1956

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

начальник вiддiлу реєстрацiйної дiяльностi, ЗАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз"

6.1.8. Опис

Має повноваження вiдповiдно до Статуту ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест".Протягом звiтного року Директор отримав винагороди 4068,56 грн., у виглядi заробiтної плати. Попереднi посади, якi обймала:директора, адмiнiстратор баз данних, адмiнiстратор реєстру, помiчник голови по загальним питанням, головний спецiалiст, начальник вiддiлу, провiдний iнженер, старший iнженер. Зараз обiймає посаду: ТОВ "Юнiверсал Секьюрiтiз" (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30) директор (основне мiсце роботи). Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фiлiпська Олена Вiкторiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1980

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

керiвник вiддiлу фiнансової звiтностi та аналiзу ПРАТ КУА " Академiя Iнвестментс"

6.1.8. Опис

Має повноваження вiдповiдно до Статуту ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест". Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi вiд емiтента не отримувала. Попереднi посади, якi обiймала економiста,провiдного економiста вiддiлу депозитарної дiяльностi, начальник вiддiлу депозитарної дiяльностi, керiвник вiддiлу фiнансової звiтностi та аналiзу. Зараз обiймає посаду начальника фiнансового вiддiлу ПАТ "ФБ "Перспектива м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30 (основне мiсце роботи). Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ор?єва Юлiя Олегiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1980

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами, ПрАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз"

6.1.8. Опис

Має повноваження вiдповiдно до Статуту ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест". Попереднi посади, якi обiймала: економiста, спецiалiста вiддiлу депозитарної дiяльностi, фахiвця вiддiлу депозитарної дiяльностi, начальника вiддiлу торгiвлi цiнними паперами. Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi вiд емiтента не отримувала. Зараз обiймає посаду директора ТОВ "Центральний Брокер" (м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30) - основне мiсце роботи. Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пашкова Людмила Леонiдiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1953

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Дилер Iнвест", провiдний фахiвець по фондовим питанням

6.1.8. Опис

Має повноваження вiдповiдно до Статуту ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест". Попереднi посади, якi обiймала: начальника вiддiлу АСУ, начальника фiнансово-економiчного вiддiлу, провiдного фахiвця по фондовим питанням. Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi вiд емiтента не отримувала. Зараз обiймає посаду фахiвця вiддiлу з обслуговування iнвестицiйних фондiв (м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30) - основне мiсце роботи. Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Ревiзор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гадяцький Юрiй Леонiдович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1983

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

економiст заставного сектору управлiння активно-пасивних операцiй ТОВ "КБ" Земельний капiтал"

6.1.8. Опис

Має повноваження вiдповiдно до Статуту ПрАТ ЮК "Правозахист Iнвест". Попереднi посади, якi обiймав: комерцiйний агент, економiст управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi, iнженер-схемотехнiк вiддiлу експлуатацiї ОДБ та пiдсистем НБУ управлiння автоматизацiї банкiвських технологiй, адмiнiстратор доступу вiддiлу експлуатацiї ОДБ та пiдсистем НБУ управлiння автоматизацiї банкiвських технологiй, економiст заставного сектору управлiння активно-пасивних операцiй, економiст сектору з депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв, економiст. Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi вiд емiтента не отримував. Зараз обiймає посаду фахiвець вiддiлу торгiвлi на ринку цiнних паперiв ПАТ "ФБ" Перспектива", (м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30) - основне мiсце роботи. Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"

32987822

49000 Дніпропетровська Бабушкiнський м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

30.08.2010

2800000

33.33330000000

2800000

0

0

0

Публiчне акцiонерне товариство "Дом-Iнвест"

34497042

49000 Дніпропетровська iнформацiя вiдсутня м . Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

30.08.2010

2800000

33.33340000000

2800000

0

0

0

Публiчне акцiонрне товариство "Конструкторське бюро "Транспортер"

33516488

49069 Дніпропетровська iнформацiя вiдсутня м. Днiпропетровськ Набережна перемоги, буд. 58А, блок 1

08.04.2011

1300000

15.47610000000

1300000

0

0

0

Публiчне акцiонерне твоариство "Хiммет"

33473408

49000 Дніпропетровська iнформацiя вiдсутня м. Днiпропетровськ вул. Комсомольська, буд. 40Б, блок 1

08.04.2011

1500000

17.85720000000

1500000

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

8400000

100.00000000000

8400000

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

14.04.2011

Кворум зборів**

66.666700000000

Опис

Порядок денний: 1. Обрання секретаря засiдання загальних зборiв Товариства 2. Обрання лiчильної комiсiї Товариства 3. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2010 рiк 5. Про розгляд висновку незалежного аудитора, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 фiнансовий рiк. 6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк 7. Створення резервного капiталу Товариства 8. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010 рiк. 9. Обрання Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства. 10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства, обрання особи, що уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства. 11. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бульш як одного року. Визначення характеру та граничної вартостi таких правочинiв. 12. Внесення змiн до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новiй редакцiї. Iнших пропозицiй не надiйшло. Всi питання розглянутi-рiшення прийнятi.

       

 


10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32987822

Місцезнаходження

49000 Дніпропетровська Бабушкiнський м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

498072

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.11.2009

Міжміський код та телефон

(056) 373-97-99

Факс

(056) 373-97-99

Вид діяльності

Юридична особа, що здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Термiн дiї лiцензiї до 07.09.2012р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 М.Київ iнформацiя вiдсутня м. Київ вул. Б. Грiнченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 279-10-78

Факс

(044) 279-10-78

Вид діяльності

Юридична особа, що здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Термiн дiї лiцензiї до 19.09.2016р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АленАудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35281710

Місцезнаходження

49000 Дніпропетровська iнформацiя вiдсутня м. Днiпропетровськ вул. Московська, буд. 7 офiс 7

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4028

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.09.2007

Міжміський код та телефон

(056)7448914

Факс

(056)7448914

Вид діяльності

Аудитор (аудиторська фiрма) яка надає аудиторськi послуги

Опис

Свiдоцтво чинне до 27.09.2012р. Договiр №78-2011-А вiд 01.11.2011р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Гузь Ганна Олександрiвна

Організаційно-правова форма

Підприємець - фізична особа

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

2904400550

Місцезнаходження

87548 Донецька iнформацiя вiдсутня м. Марiуполь вул. Громової, б. 50, кв. 22

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4104

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

31.01.2008

Міжміський код та телефон

(056)798-02-45

Факс

(056)798-02-45

Вид діяльності

Аудитор (аудиторська фiрма) яка надає аудиторськi послуги

Опис

Свiдоцтво чинне до 31.01.2013р. Гузь Г.О. проводила аудиторську перевiрку дiяльностi Товариства за результатами 2010 року

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17.06.2010

424/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000082267

Акції Іменні прості

Бездокументарна Іменні

1.000

8400000

8400000.000

100.000000000000

Опис

Торгiвля на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, фактiв лiстингу/делiстингу не було, додаткової емiсiї не було.

 


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Державну реєстрацiю ПрАТ "Страхова компанiя "Капiтал" проведено 24.06.2008р. Потоколом позачергових загальних зборiв ПрАТ "Страхова компанiя "Капiтал" вiд 20.09.2010р. прийнято рiшення про змiну найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ?СТРАХОВА КОМПАНIЯ ?КАПIТАЛ? на нову назву ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРИДИЧНА КОМПАНIЯ "ПРАВОЗАХИСТ IНВЕСТ". Статутний капiтал товариства складає 8 400000 (вiсiм мiльйонiв чотириста тисяч) гривень. В 2011р. обрано Ревiзора Товариства. Iнших важливих подiй у 2011р. не було. Злиття, подiлу, приєднання, перетворення видiлу протягом дiяльностi Товариства не було.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Органiзацiйно-правова форма: акцiонерне товариство, тип- публiчне. Вищим органом управлiння ПрАТ"ЮК "Правозахист Iнвест"" є загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада здiйснює контроль за дiяльнiстю Директора та захист прав акцiонерiв в перервах мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв. Поточною дiяльнiстю керує Директор . Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Змiн в органiзацiйнiй структурi не було.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Обрана облiкова полiтика вiдповiдає вимогам законодавства. Органiзацiя бухгалтерського облiку у 2011 роцi базувалася на принципах, викладених в Законi України ?Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi? вiд 16.07.99р. № 996 ?XIV, iз змiнами i доповненнями, Положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку. Метод нарахування амортизацiї об?єктiв основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом виходячи зi строку корисного використання. Метод нарахування амортизацiї по групi ?Iншi необоротнi матерiальнi активи? проводяться: - прямолiнiйним методом - в першому мiсяцi використання об`єкта у розмiрi 100% його вартостi. Метод оцiнки вартостi запасiв - метод iдентiфiкованої собiвартостi. Метод оцiнки фiнансових iнвестицiй - по собiвартостi. Оцiнка поточної дебiторської заборгованостi: - по чистiй реалiзацiйнiй вартостi. Оцiнка зобов'язань - по сумi погашення. На пiдприємствi використовується журнально-ордерна система бухгалтерського облiку з використанням електронно-обчислювальної технiки та бухгалтерської комп?ютерної програми ?1С-бухгалтерiя?.

Текст аудиторського висновку

Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ?ЮРИДИЧНА КОМПАНIЯ ?ПРАВОЗАХИСТ IНВЕСТ? (далi - Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звiт про фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, та примiтки до фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України ?Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999 №996-XIV (зi змiнами та доповненнями), нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (зi змiнами та доповненнями) та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть незалежного аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб?єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб?єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Висловлення думки На нашу думку фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ?ЮРИДИЧНА КОМПАНIЯ ?ПРАВОЗАХИСТ IНВЕСТ? станом на 31 грудня 2011р. та його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Закону України ?Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999 №996-XIV (зi змiнами та доповненнями), нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (зi змiнами та доповненнями). За статтею балансу ?Фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються за методом участi в капiталi?, в сумi 840 тис.грн. на дату балансу Товариством здiйснюється вiдображення фiнансових iнвестицiй за собiвартiстю, без урахування змiни загальної величини власного капiталу об?єкта iнвестування. Звертаємо увагу на той факт, що фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до П(С)БУ 25 ?Фiнансовий звiт суб?єкта малого пiдприємництва? за наявнiстю у статутному капiталi Товариства часток вкладiв, що належить юридичним особам - засновникам та учасникам цього суб'єкту, якi не є суб'єктами малого пiдприємництва, у розмiрi що перевищує 25 вiдсоткiв. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ Ми висловлюємо аудиторську думку щодо iншої додаткової iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 №1528 ?Щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку? та Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 N 1360 ?Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)? 1. Активи За станом на 31.12.2011 р. загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 2011 року збiльшились на 36,9 % i вiдповiдно складають 29052,3 тис. грн. Збiльшення активiв вiдбулося за рахунок збiльшення суми поточних фiнансових iнвестицiй на 9187,6 тис. грн.. На нашу думку у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя за видами активiв в цiлому розкрита повно та в основному у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку. 2. Зобов'язання Станом на 31.12.2011р. загальнi зобов'язання Товариства в порiвняннi з даними на початок 2011р. збiльшились до рiвня 20650,4 тис. грн. Збiльшення зобов'язань вiдбулось за рахунок збiльшення iнших поточних зобов?язань на 7796,5 тис.грн. На нашу думку у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя за видами зобов'язань в цiлому розкрита повно та в основному у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку. 3. Власний капiтал На нашу думку у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя про власний капiтал (розмiр та структура) в цiлому розкрита повно та у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку. Складовi власного капiталу наведено у Таблицi 1. Таблиця 1. Стаття Залишок на кiнець року, тис.грн. Статутний капiтал 8400,0 Нерозподiлений прибуток 1,9 Збiльшення власного капiталу, вiдбулось за рахунок отримання Товариством у поточному роцi прибутку. 4. Вартiсть чистих активiв Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2011р. становить 8401,9 тис.грн. Вартiсть чистих активiв визначено у урахуванням ?Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств? (схваленi Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485). 5. Сплата статутного капiталу На нашу думку, твердження управлiнського персоналу Товариства (вiдповiдальної сторони) про те, що статутний капiтал станом на 31 грудня 2011 року сплачений повнiстю у встановленi законодавством термiни, у всiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог чинного законодавства, наведено достовiрно. Розмiр статутного фонду (капiталу) Товариства вiдповiдає установчим документам, а саме дiючiй редакцiї Статуту (затвердженого рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв, Протокол б/н вiд 14.04.2011р., зареєстровано 10.06.2011р. №1 224 105 0006 043020) Вiдповiдно до зазначеної редакцiї статуту статутний фонд Товариства становить 8400000,0 (вiсiм мiльйонiв чотириста тисяч) гривень. Статутний фонд подiляється на 8400000,0 (вiсiм мiльйонiв чотириста тисяч) штук простих iменних акцiй, кожна номiнальною вартiстю 1,0 (одна) гривня. Протягом звiтного перiоду змiн у розмiрi статутного капiталу не вiдбувалося. 6. Фiнансовий результат за звiтний перiод За 2011р. Товариством отримано доходiв у сумi 21385,6 тис. грн. Найбiльшу частину в доходах складають доходи вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй ? 21213,2 тис.грн. Витрати Товариства за 2011 рiк складають 21384,2 тис. грн., Основними складовими витрат є iншi витрати, а саме витрати вiд операцiй з цiнними паперами ? 21238,8 тис.грн., iншi операцiйнi витрати ?145,4 тис.грн. На нашу думку iнформацiя щодо елемента фiнансової звiтностi Товариства ?обсяг чистого прибутку(збитку)? за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011року, у суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. По результатам фiнансово-господарської дiяльностi 2011 року Товариство має чистий прибуток у сумi 1,4 тис.грн. Iнша iнформацiя 7. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не визначенi вимоги щодо лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку. 8.1. Протягом 2011 року випуск власних цiнних паперiв Товариством не здiйснювався. 8.2. Станом на 31 грудня 2011 року зобов'язання за борговими та iпотечними цiнними паперами у Товариства вiдсутнi. 9. Протягом 2011 року Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями. 10. Станом на 31 грудня 2011 року Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв. 11. Iнформацiя за п. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". На нашу думку, iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом року, що закiнчився 31 грудня 2011 року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України ?Про цiннi папери та фондовий ринок?, у всiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. Протягом 2011 року вiдбулися наступнi дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства, визначенi частиною першою статтi 41 Закону України ?Про цiннi папери та фондовий ринок?: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента Дата прийняття рiшення Змiни (призначено або звiльнено) Посада Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи Володiє часткою у статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) 1 2 3 4 5 6 15.09.2011 звiльнено Директор Фуголь Євген Iванович АК 861728 05.05.2000 Довгинцiвський РВ Криворiзького МУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 0 Змiст даних: Протоколом засiдання Наглядової Ради ПрАТ "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" ( далi - Товариство) вiд 15.09.2011р. оформлено рiшення: Звiльнити Фуголя Євгена Iвановича (паспорт серiї АК 861728, виданий Довгинцiвським РВ Криворiзького МУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 05 травня 2000 року) з посади директора Товариства з 16.09.2011 року та розiрвати трудовий договiр, укладений з Фуголем Є.I. Часткою у статутному капiталi Товариства Фуголь Є.I. не володiє. 15.09.2011 призначено Директор Каменська Марина Андрiївна АЕ 917878 23.12.1997 Красногвардiйский РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 0 Змiст даних: Протоколом засiдання Наглядової Ради ПрАТ "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi - Товариство) вiд 15.09.2011р. оформлено рiшення: З 19.09.2011 р. призначити Каменську Марину Андрiївну (паспорт серiї АЕ 917878, виданий Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 23 грудня 1997 року) директором Товариства. Часткою у статутному капiталi Товариства Каменська М.А. не володiє. 12. На нашу думку вiдсутнi суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю. 13. На нашу думку стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього контролю Товариства в суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства?. 14. За результатами проведених нами процедур аудитором не iдентифiкованi ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства. 15. Iнформацiя щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". На нашу думку прийняття рiшення про виконання значного правочину протягом звiтного перiоду здiйснювалося Товариством у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". За даними Товариства протягом 2011 року Товариством виконано наступнi значнi правочини: № п/п Змiст значного правочину Змiст iнформацiї Сума значного правочину, вiдсоток вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2122310,00) Орган Товариства, що прийняв рiшення про вчинення значного правочину 1 Д-141/020811/111 (02.08.11) продаж векселiв 3 315 200,00 (15,6%) Наглядова Рада 2 Д-226/301111/108 (30.11.11) продаж векселiв 9 000 000,00 (42,4%) Загальнi збори акцiонерiв 3 Д-228/021211/02 (02.12.11) продаж векселiв 8 190 000,00 (38,6%) Загальнi збори акцiонерiв 4 Д-244/261211/01 (26.12.11) придбання векселiв 8 939 400,00 (42,1%) Загальнi збори акцiонерiв

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Основнi види дiяльностi ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест" - iншi види оптової торгiвлi, нотарiальна та iнша юридична дiяльнiсть. ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест" надає iнформацiйно-консультативнi послуги з питань корпоративного управлiння. Дiяльнiсть Товариства не носить сезонного характеру. Iснує достатня кiлькiсть конкурентiв в сферi дiяльностi Товариства. Серед основних ризикiв в дiяльностi пiдприємства можливо видiлити наступii:- ризик змiни правового середовища; - ризик кризових явищ на фiнансовому ринку;- ризик, пов'язаний зi змiною кон'юнктури ринку, в якому дiє Товариство. Цей ризик є передбачуваним та регулярно вiдслiдковується та оцiнюється Емiтентом. - макроекономiчнi та форс-мажорнi ризики. Також негативно впливають на дiяльнiсть товариства загальнодержавнi особливостi, а саме: постiйнi фiнансово-економiчнi змiни, полiтична ситуацiя, податкова полiтика.При визначеннi доходу та витрат в звiтному перiодi використовувався метод нарахування. Доходи та витрати визначаються у бухгалтерському облiку i звiтностi в момент виникнення, незалежно вiд дати надходження коштiв. Витрати у звiтному перiодi визначались одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi. За пiдсумками дiяльностi за 2011 р. пiдприємством отримано прибуток у розмiрi 1,4 тис. грн. Надзвичайних доходiв та витрат на пiдприємствi не було. Емiтент постiйно монiторить, оцiнює ризики та здiйснює заходи з їх мiнiмiзацiї, якi в тому числi включають: -монiторинг змiн до законодавства України - контроль за неухильним виконаннямклiєнтами Товариства умов укладених договорiв

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Протягом звiтного перiоду Товариство не придбавало та не вiдчужувало активiв. Емiтент не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов?язанi iз господарською дiяльнiстю.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Станом на 31.12.2011р. основнi засоби на Балансi пiдприємства не облiковуються. Екологiчнi питання вiдсутнi.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На дiяльнiсть Товариства впливають такi фактори: - полiтичнi i фiнансово-економiчнi фактори та чинне законодавство;- нестабiльнiсть в податковiй сферi, частi змiни i доповнення до неї призводять до нестабiльностi у виробництвi, до значних збиткiв i штрафних санкцiй;- високий рiвень оподаткування та великi санкцiї за несвоєчасну сплату податкiв;- низька фiнансова дисциплiна клiєнтiв Товариства.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

У 2011 роцi штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства Товариство не отримувало та не виплачувало.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство знаходиться на госпрозрахунку та самофiнансуваннi. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв.Опитування фахiвцiв на предмет отримання в них вiдовiдних оцiнок не проводилось.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Дебiторська заборгованiсть пов?язаних сторiн станом на 31.12.2011 р. складає 321,0 тис. грн.. До складу iншої дебiторської заборгованостi включенi заборгованостi, якi не пiдлягають вiдображенню в складi iнших статей облiку дебiторської заборгованостi, а саме розрахунки за операцiями з цiнним паперами 17 782,9 тис.грн. та 0,5 тис.грн. розрахунки за iншими операцiями. До складу статтi ?Iншi поточнi зобов?язання? станом на 31.12.2011 р. включенi зобов?язання, якi не пiдлягають вiдображенню в складi iнших статей облiку, а саме : розрахунки по операцiях з цiнними паперами ? 20 577,1 тис грн. Непередбачених зобов?язань пiдприємство не має. Очiкуванi прибутки 0.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Прогнози на подальшу дiяльнiсть: збiльшення обсягiв надання Товариством послуг за основними видами дiяльностi, розширення сфери надання послуг, полiпшення фiнансового стану, отримання прибуткiв.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Емiтент самостiйно не здiйснює дослiдження та розробки.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Протягом звiтного перiоду судових справ, стороною в яких був Емiтент не було.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

За пiдсумками дiяльностi за 2011 р. пiдприємством отримано прибуток у розмiрi 1,4 тис. грн. Надзвичайних доходiв та витрат на пiдприємствi не було. Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для iнвесторiв вiдстуня.


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

8401.900

8400.500

Статутний капітал (тис. грн.)

8400.000

8400.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

8400.000

8400.000

Опис

1.Розмiр вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України № 485 вiд 17.11.2004. та положень статтi 155 Цивiльного кодексу України N 435-IV вiд 16 сiчня 2003 року. 2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: 2.1. Необоротнi активи (код рядка балансу - форма 1, далi - р.): нематерiальнi активи (залишкова вартiсть)- р. 010, незавершене будiвництво-р. 020, основнi засоби (залишкова вартiсть)- р. 030, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї -р. 040, iншi фiнансовi iнвестицiї - р. 045, довгострокова дебiторська заборгованiсть - р. 050, iншi необоротнi активи, включаючи вiдстроченi податковi активи-р. 060 + р. 070. Оборотнi активи (роздiл 2 балансу): запаси - р. 100, 110, 120, 130, 140, векселi одержанi - р. 150, дебiторська заборгованiсть - р. 160, 170, 180, 190, 200, 210, поточнi фiнансовi зобов'язання - р. 220. 2.2. Витрати майбутнiх перiодiв - р. 270 3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: 3.1. Довгостроковi зобов'язання р. 440, 450, 470, 460 3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч. - короткостроковi кредити банкiв - р. 500, поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - р. 510, виданi векселi - р. 520, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - р. 530, - поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв - р. 540, з бюджетом - р. 550, з позабюджетних платежiв - р. 560, зi страхування - р. 570, з оплати працi - р. 580, з учасниками - р. 590, iз внутрiшнiх розрахункiв - р. 600, iншi поточнi зобов'язання - р. 610. 3.3. Забезпечення наступних виплат i платежiв - р. 430. 3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - р. 630. 4. Визначення вартостi чистих активiв товариства проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4).

Висновок

Розрахована вартiсть чистих активiв емiтента (за балансом) на 31 грудня 2011 року складає 8401,9 тис.грн. , статутний капiтал складає 8400,0 тис.грн. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 ЦК України.Чистi активи на початок перiоду становили 8400,5 тис.грн., на кiнець перiоду 8401,9 тис.грн. Чистi активи перевищують статутний капiтал на 1,9 тис грн.

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

11533.800

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

11533.800

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

0.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

20577.100

X

X

Усього зобов'язань

X

32110.900

X

X

Опис:

Зобов?язання за векселями станом на 31.12.2011р. становлять 11533,8 тис. грн., iншi зобов?язання станом 31.12.2011р. становлять 20577,1 тис. грн., усього зобов?язань станом на 31.12.2011р. становлять 32110,9 тис. грн.


15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

15.09.2011

19.09.2011

Зміна складу посадових осіб емітента


ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2009

1

0

2

2010

2

1

3

2011

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Голосування з першого по восьме та з десятого по дванадцяте питання порядку денного вiдкрите та проводиться шляхом пiдрахунку голосiв, що зазначенi на картках, якi були наданi акцiонерам (представникам акцiонерiв) пiд час реєстрацiї, за принципом: одна проста iменна акцiя - один голос. Голосування з дев'ятого питання порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв, якi були наданi акцiонерам (представникам акцiонерiв) пiд час реєстрацiї

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть): У звiтному роцi позачерговi загальнi збори не скликались

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть):

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Пiд час пiдписання цивiльно-правової угоди

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0.00

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Так

Так

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): За зберiгання протоколiв вiдповiдальний Директор.

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган (правління)

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Iнше вiдсутнє

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Так

Ні

Ні

Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Правління або директор

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Ротацiя аудиторiв

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Ревiзора обрано у 2011 роцi. Перша планова перевiрка буде проведена за результатами 2011р.

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Не визначились

X

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

Приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс не затверджено.ПрАТ ЮК "Правозахист Iнвест" є акцiонерним товариством, статутнi документи якого мають досить високий рiвень корпоративного управлiння вiдповiдно до чинного законодавства.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс не затверджено.

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Кодекс не затверджено.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

 

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

 

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

 

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

 

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

 


Річна фінансова звітність

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

31.12.2011

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"

за ЄДРПОУ

35985756

Територія

 

за КОАТУУ

1210136600

Організаційно-правова форма господарювання

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

0

Орган державного управління

 

за КОДУ

0

Вид економічної діяльності

iншi види оптової торгiвлi

за КВЕД

74.11.2

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 

Адреса

49000 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

Середня кількість працівників

4

 

Баланс на 31.12.2011

Форма № 1-м

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

0.0

0.0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

0.0

0.0

- первісна вартість

031

0.0

0.0

- знос

032

( 0.0 )

( 0.0 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0.0

0.0

- первісна вартість

036

0.0

0.0

- накопичена амортизація

037

( 0.0 )

( 0.0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0.0

2080.0

Інші необоротні активи

070

0.0

0.0

Усього за розділом I

080

0.0

2080.0

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

0.0

0.0

Поточні біологічні активи

110

0.0

0.0

Готова продукція

130

0.0

0.0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

0.0

0.0

- первісна вартість

161

0.0

0.0

- резерв сумнівних боргів

162

( 0.0 )

( 0.0 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

41.7

0.5

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

21180.0

17783.4

Поточні фінансові інвестиції

220

0.0

9187.6

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

1.4

0.8

- у тому числі в касі

231

0.0

0.0

- в іноземній валюті

240

0.0

0.0

Інші оборотні активи

250

0.0

0.0

Усього за розділом II

260

21223.1

26972.3

III. Витрати майбутніх періодів

270

0.0

0.0

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0.0

0.0

Баланс

280

21223.1

29052.3

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

8400.0

8400.0

Додатковий вкладений капітал

320

0.0

0.0

Резервний капітал

340

0.0

1.9

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

0.5

0.0

Неоплачений капітал

360

( 0.0 )

( 0.0 )

Усього за розділом I

380

8400.5

8401.9

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0.0

0.0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0.0

0.0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0.0

0.0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0.0

0.0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

42.0

72.5

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

0.0

0.3

- зі страхування

570

0.0

0.2

- з оплати праці

580

0.0

0.3

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0.0

0.0

Інші поточні зобов'язання

610

12780.6

20577.1

Усього за розділом IV

620

12822.6

20650.4

V. Доходи майбутніх періодів

630

0.0

0.0

Баланс

640

21223.1

29052.3

 

Примітки

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2011р. становлять 2080,0 тис. грн., Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2011р. становить 0,5 тис. грн., iншi поточна дебiторська заборгованiсть стнаом на 31.12.2011р. становить 17783,4 тис. грн., поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2011р. становлять 9187,6 тис. грн.

Керівник

Каменська М.А.

Головний бухгалтер

Каменська М.А.


Звіт про фінансові результати за 2011 рік

Форма № 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

172.3

92.6

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 0.0 )

( 0.0 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

172.3

92.6

Інші операційні доходи

040

0.1

0.1

Інші доходи

050

21213.2

13903.1

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

21385.6

13995.8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

0.0

0.0

Інші операційні витрати

090

( 145.4 )

( 16.0 )

у тому числі:

091

0.0

0.0

 

092

( 0.0 )

( 0.0 )

Інші витрати

100

( 21238.8 )

( 13981.0 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 21384.2 )

( 13997.0 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

130

( 1.4 )

( -1.2 )

Податок на прибуток

140

( 0.0 )

( 0.0 )

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

( 1.4 )

( -1.2 )

Забезпечення матеріального заохочення

160

( 0.0 )

( 0.0 )

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

( 0.0 )

( 0.0 )

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0.0

0.0

 

Примітки

Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за звiтний перiод склав 172,3 тис. грн., iншi доходи за звiтний перiод склали 21213,2 тис. грн, iншi операцiйнi витрати за звiтний перiод склали 145.4 тис. грн., чистий прибуток склав за звiтний перiод 1,4 тис. грн.

Керівник

Каменська М.А.

Головний бухгалтер

Каменська М.А.

 

ProEmitent.INFO